Wie ben ik

Mijn naam is René Blom. Ik ben een zelfstandig gevestigd psychomotorisch therapeut. Het adres van mijn site is: https://www.doekracht.nl.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Verwerking persoonsgegevens

Ik ben verplicht om niet meer gegevens te verwerken dan noodzakelijk voor uw behandeling. Ik leg de volgende persoonsgegevens vast:

 • Naam, adres, postcode, woonplaats van de cliënt(en);
 • Geboortedatum van de cliënt(en);
 • Telefoonnummer en e-mail van de cliënt(en);
 • Bij minderjarige cliënten: Ook naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders

Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling, leg ik de volgende verdere gegevens vast:

 • Huisarts
 • School van de minderjarige cliënt

Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling, leg ik de volgende bijzondere persoonsgegevens vast:

 • Godsdienst of levensovertuiging;
 • Gezondheid;
 • Zaken m.b.t. de seksualiteit;
 • Mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals een melding bij Veilig Thuis, begeleiding door jeugdzorg, geweldconflicten in het gezin.

Privacy

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier;
 • Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie);
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen;
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren waar mogelijk.

 • Uw naam, adres en woonplaats;
 • De datum van de behandeling;
 • Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld ‘behandeling vaktherapie’, intake of evaluatiegesprek etc.;
 • De kosten van het consult.

Beveiliging

Uw gegevens worden verwerkt via Zorglink.nl

 • Mijn praktijk heeft de gegevens alleen opgeslagen binnen de database van Zorglink;
 • Alle bijzondere gegevens worden door middel van encryptie opgeslagen;
 • Alle data is opgeslagen in een ISO-27001 gecertificeerd datacentrum in Nederland;
 • Voor inloggen bij Zorglink.nl maak ik gebruik van 2-staps-verificatie;
 • Alle data is alleen te bereiken via een beveiligde verbinding (SSL) waardoor deze niet ‘afgeluisterd’ kan worden.

Rechten

U heeft het recht om klachten over de verwerking van gegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). U heeft het recht op inzage, wijzigen, wissen en ontvangen van alle geregistreerde gegevens.